Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze stron internetowych działających pod adresami internetowymi: 

– https://3words-online.com/ 

– https://3words-online.com/ sklep/

(dalej: „Strona internetowa”) oraz usług świadczonych przez Administratora.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul.Długa 29, 00-238 Warszawa), posiadająca NIP: …, numer REGON: …, (dalej: „Administrator”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych powinieneś skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: info@3words-online.com

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia, że przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych. Administrator stosuje zabezpieczenia organizacyjne oraz techniczne tak by zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie ze Strony internetowej oraz usług świadczonych przez Administratora wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych ich przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania:

1. W celu analizy aktywności użytkowników Strony internetowej, Administrator  przetwarza poniższe dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o aktywności użytkowników Strony internetowej.

 • numer IP urządzenia;
 • data i godzina odwiedzin;
 • czas spędzony na Stronie internetowej;
 • przeglądane Produkty;
 • rodzaj przeglądarki internetowej;
 • rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;
 • przybliżona lokalizacja.

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności na Stronie internetowej i korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej, w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu. Administrator będzie przetwarzał ww. dane do czasu wniesienia sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

2. W celu stworzenia i świadczenia Usługi Konta Administrator przetwarza poniższe dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie Usługi Konta zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia. 

 • adres poczty elektronicznej;
 • opcjonalnie – dane zapisane na koncie Google lub na profilu w serwisie Facebook. 

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Konta (ich podanie jest dobrowolne, lecz brak podania danych będzie uniemożliwiało zawarcie i wykonanie ww. umowy, w tym utworzenie Konta). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie Usługi Konta.

3. W celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Administrator przetwarza poniższe dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie Usługi Konta zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia. 

 • imię;
 • nazwisko;
 • numer telefonu;
 • adres poczty elektronicznej;
 • opcjonalnie adres siedziby firmy;
 • adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
 • opcjonalnie pełna nazwa firmy;
 • opcjonalnie numer NIP.

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. Ich podanie jest dobrowolne, lecz brak podania danych będzie uniemożliwiało zawarcie i wykonanie ww. umowy. Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie Umowy sprzedaży.

4. W celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Administrator przetwarza poniższe dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze takiego jak: udzielenie odpowiedzi Kupującemu na reklamację oraz realizacji uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi. 

 • imię;
 • nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu;
 • kompletny adres do korespondencji.

Podanie ww. danych osobowych jest obowiązkowe aby otrzymać odpowiedź na reklamację lub realizację uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale ich brak będzie skutkował brakiem odpowiedzi na reklamację bądź brakiem realizacji uprawnień wynikających z rękojmi. Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego, jednak nie dłużej niż 14 dni, a w przypadku realizacji uprawnień wynikających z rękojmi, do czasu ich przedawnienia.

5. W celu spełniania wszystkich obowiązków podatkowych oraz księgowych takich jak przede wszystkim wystawienie faktury czy przechowywanie dokumentacji księgowej Administrator przetwarza poniższe dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora wynikającego z prawa podatkowego.

 • imię;
 • nazwisko;
 • adres zamieszkania lub adres siedziby firmy;
 • opcjonalnie pełna nazwa firmy;
 • opcjonalnie numer NIP;
 • numer złożonego zamówienia.

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby Administrator spełnił ciążące na nim obowiązki podatkowe. Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni.

6. W celu dostarczania usługi Newslettera Administrator przetwarza poniższe dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do dostarczania Newslettera danej osobie, której dane dotyczą, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o nowościach i promocjach.

 • imię;
 • adres poczty elektronicznej;
 • kraj pochodzenia.

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby Administrator mógł dostarczyć wiadomości Newslettera, w innym przypadku, nie będzie to możliwe. Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu wniesienia sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Strony internetowej. Dane osobowe nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom, poza tymi które posiadają odpowiednią podstawę prawną, w szczególności, jeśli dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik. Przede wszystkim dane osobowe mogą zostać przekazane do:

 • operatorów płatności w celu realizacji płatności;
 • firm kurierskich w celu dostarczenia Produktu pod wskazany adres;
 • dostawcy usługi Newslettera – jeśli Użytkownik zapisze się na Newsletter;
 • biura księgowego
 • firmy dostarczającej narzędzi służących do analizy aktywności na Stronie internetowej (m.in. Google Analytics);
 • dostawcy usługi hostingu danych oraz domeny internetowej.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

W związku ze współpracą z podmiotami trzecimi przez Administratora, takimi jak media społecznościowe (Facebook, Instagram) czy Google Analytics, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich. Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od tych podmiotów. Ma to na celu wyświetlanie Użytkownikowi spersonalizowanej reklamy w usługach tych podmiotów. Podmiot trzeci będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie internetowej do profilu Użytkownika w jego usłudze. Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w poszczególnych politykach prywatności. Użytkownik może uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek i ciasteczek podmiotów trzecich m.in. korzystając z odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

TWOJE UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Masz prawo do informacji, które Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora oraz masz prawo dostępu poprzez otrzymanie;

2. W sytuacji gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie

3. Masz prawo zażądać sprostowania Twoich danych jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne, niekompletne lub niepoprawne; 

4. W sytuacji gdy Twoje dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował, możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie danych osobowych

5. W sytuacji gdy skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych i Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej, możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie danych osobowych

6. W sytuacji, gdy Administrator przetwarza Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie danych osobowych

7. W sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej wcześniej zgody na ich przetwarzanie lub są przetwarzane w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

8. Masz prawo aby wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

PLIKI COOKIES

1. Administrator informuje, że korzysta z plików cookies. Są to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 • Zapewnienie prawidłowego działania Strony internetowej – pliki cookies,np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika – jego rodzaj (np.: laptop, smartphone, tablet) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do możliwości urządzenia końcowego;
 • prowadzenia działań marketingowych –  dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji;
 • tworzenie statystyk – które ułatwiają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe tzw. sesyjne. Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych. Z uwagi na cel jakiemu służą plik cookies dzielimy na:

 • Pliki statystyczne które służą do zbierania anonimowych statystyk dotyczących Strony internetowej;
 • Pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych;
 • Pliki funkcjonalne, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Strony internetowej;
 • Pliki reklamowe, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na szczegółową identyfikację Użytkownika.

5. Za pomocą większości używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Stronę internetową. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Strony internetowej i ograniczenie w korzystaniu z niektórych jej funkcjonalności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Administrator może aktualizować Politykę Prywatności przez publikację nowej wersji na Stronie internetowej, ze wskazaniem daty publikacji.

Polityka prywatności obowiązuje od dnia ….

INSTAGRAM

@3words.online jeśli chcesz nas obserwować

#3words kiedy chcesz nam coś pokazać

Przeczytaj jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej Polityce prywatności.